Saturday, January 14, 2017

Fist Shaking Madness

Yo! I'm Jeff Toxin. This Here Is One Of Many Solo Projects.. Here Is A Fresh One For 2017... With Tunes As Short As A Lousy Lay, Fast As A Jackrabbit Beats, Finger Pluckin' Fiddles And Humor/Anger Filled Snotty Vocals...."FIST SHAKING MADNESS".....Fuck...Shit...Piss...Smoke...Fuck...Slam! * Just Have Fun!

Comunicado Kan Bici resiste! (engl/cat/cast)

catalá:  (español más abajo / english version more down)

GALLINERS: KAN BICI RESISTEIX! (Pla de l'Estany)

Després de 50 mesos d'okupació aquests dias van arribar notícies des del palau de
la  injustícia: La data del jucio civil (desnonament precari) van fixar pel proper Dijous
19 de Gener 2017, a les 10.00h del matí en el jutjat de Girona! (Sala 07, Planta 3, Avgda.
Ramon Folch, Jutgat de Girona)

La modificació de la llei d'enjuciamiento civil, concretament de l'articulo 440, permet als
propietaris de kases okupades aconseguir més rapid (entre 3 i 6 mesos) el desallotja-
ment/desnonament dels seus immobles. En comptes de respectar les situacions fotudes
(precàries) de moltes persones, l'estat accelera les seves mesures repressives ignorant
la seva pròpia Constitució i les decisiones del Tribunal Europeu de Strasburgo, donant
així més poder a la cega defensa de la propietat privada i l'especulació immobiliària.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant la seva Comissió d'assistència juridica gratuïta,
denega a les persones sense recursos economicos, l'assignació gratuita d'advoqueu@
i procurador/a, perquè no estan empadronades o no poden demostrar la seva situació
precària, encara que siguin jutjades justament per aquesta raó, com en el cas de Kan Bici.
1600 famílies desnonades al llarg de l'any 2016 a Catalunya demostren de sobres que la
 lluita contra la pobresa de l'estat és la lluita contra les personas sense recursos econo-
micos i la modificació de lleis per fer-los encara més vulnerables davant els atacs de la
màfia immobiliària.

Aqui al poble ningú pot entendre perquè el propietari de Kan Bici reclama la kasa per via
judicial després de tant temps d'okupació i sense buscar la comunicació prèvia. Tampoc
demostra cap intenció d'arreglar la kasa o d'un ús alternatiu. Després de diversos intents
des de la nostra part d'arribar a un acord amb el propietari, solament rebem demandes de
"recompensaciones" economicas injustificades (entre 4.800 i 6.000€), la ignorància de les
nostres propostes (comentar-ho amb les paraules "que hagan una propuesta decente") i
insults per part de la seva advocada.

 No se sap com interpretarà el jutjat aquestes actituds "generoses" i especialment el fet
que la finca que inclou Kan Bici i Mas Viader la té llogada a la fabrica de pinsos de Galliners
 i cobra per ella 9.000€ al any...! Dubtem que una persona a la qual pertanyen tantes propie-
tades (40 masias +  terres) realment té la necessitat de tirar algú de kasa qui cuida la seva
 kasa i una part de la seva finca, encara que no té recursos economicos suficients per fer-se
càrrec per a grans inversions o obres, i menys pagar una renda habitual.

Però llavors, que és el problema? Pot ser que "algú" li ha pressionat o li ha fet una proposta
lucrativa per a l'ús de la kasa? Cuales són els motius per actuar d'aquesta manera?
Està implicat l'ajuntament o altres entitats poderoses/ institutionals?

Doncs anem a veure que passa en el jucio i si les parts implicades s'atreveixen co- ficar el
crim covard de desallotjar Kan Bici.

Resistir fins a la fi!
Kan Bici es queda en Galliners!
No als desnonaments i desallotjaments!
Stop impunitat especulativa!
Un desallotjament altra okupació!

Galliners, 15 de Desembre 2016

PD: El ultim cambi stratetic del propitari és reclamar la kasa com
        "necesitat propia" i "arreglar-la kasa"...
Ës un espectacle public on tot el mon pot entrar qui és interessat  i/o
         sent afinitat. Benvinguts tots gests de solidaritat!
________________________________________________________________
Algunes paraules més sobre la història de Kan Bici...

Després de 6 mesos d'okupació de Kan Pons en St. Marçal de Quarantella (Vildemuls) la kasa
va ser desallotjada per almenys 7 furgonetes antidisturbis dels Mossos a l'octubre del 2012.

A la fi del mateix mes s'okupó Kan Bici en Galliners, una kasa que estava almenys 6 anys aban-
donada i en un estat fatal. L@s vecin@s del poble es mostraron en aquest moment content@s
amb l'okupació de la kasa. Van passar 4 anys i derrepente el propietari Jose de Puig va interposar
una demanda judicial ^desnonament precari"sense cap intent previ de comunicació. A més cobra
per la finca en la qual es troben els habitatges Kan Bici i Més Viader un lloguer de 9.000€ al any de
la fabrica de pinsos de Galliners. . .

Després del coneixement de la demanda des de la kasa okupada va haver-hi diversos intents i una
proposta concreta per solucionar el conflicte i arribar a un acord amb el propietari. Ëste va respondre
conformi però amb la condició d'un pagament previ d'al voltant 5.000€ que el faria postoriormente un
contracte de lloguer. Ësta condició no es pot acceptar, ja que es vaig haver de fer reformes per fer la
kasa habitable, la qual cosa va costar en treballs i materials uns 10.000€.A més en aquests 4 anys de
l'okupació de la kasa, a cap moment el propietari va mostrar interès ni es va posar en contacte.

_________________________________________________________________
castellano:  (english version see down)

GALLINERS: KAN BICI RESISTE!

Tras 50 meses de okupación éstos dias llegaron noticias desde el palacio
de la injusticia: La fecha del jucio civil (desahucio precario) fijaron para el
proximo Jueves 19 de Enero 2017,  a las 10.00h de la mañana en el juzgado
de Girona! (Sala 07, Planta 3, Avda. Ramon Folch, Jutgat de Girona)

La modificación de la ley de enjuciamiento civil, concretamente del articulo
440, permite a los propietarios de kasas okupadas conseguir más rapido
(entre 3 y 6 meses) el desalojo/desahucio de sus inmuebles. En vez de re-
spetar las situaciones jodidas (precarias) de muchas personas, el estado
acelera sus medidas represivas ignorando su propia Constitución y las deci-
siones del Tribunal Europeo de Strasburgo, dando así  más poder a la ciega
defensa de la propiedad privada y la especulación inmobiliaria.

La  Generalitat de Catalunya, mediante su Comisión de asistencia juridica
gratuita, deniega a las personas sin recursos economicos, la asignación gratu-
ita de abogad@ y procurador/a, porque no estan empadronadas o no pueden
demostrar su situación precaria, aunque sean juzgadas justamente por ésta
razón, como en el caso de Kan Bici.

1600 familias desahuciadas a lo largo del año 2016 en Catalunya demuestran
de sobra que la lucha contra la pobreza del estado es la lucha contra las perso-
nas sin recursos economicos y la modificación de leyes para hacerles aún más
vulnerables ante los ataques de la mafia inmobiliaria.

Aqui en el pueblo nadie puede entender porque el propietario de Kan Bici recla-
ma la kasa por via judicial tras tanto tiempo de okupación y sin buscar ningna
comunicación previa. Tampoco demuestra ninguna intención de arreglar la kasa
o de un uso alternativo. Tras varios intentos desde nuestra parte de llegar a un
acuerdo con el propietario, solamente recibimos demandas de "recompensacio-
nes" economicas injustificadas (entre 4.800 y 6.000€), la ignorancia de nuestras
propuestas (o la arrogancia de comentarla con las palabras "que hagan una pro-
puesta decente" e  insultos por parte de su abogada.

No se sabe como interpretará el juzgado éstas actitudes "generosas" y especial-
mente el hecho que la finca que incluye Kan Bici y Mas Viader la tiene alquilada
a la fabrica de piensos de Galliners y cobra por ella 9.000€ anuales...!

Dudamos que una persona a la que pertenecen tantas propietades (40 masias+
tierras, la midad abandonadas) realmente tiene la necesidad de echar alguien de
kasa quien cuida la kasa y una parte de su finca, aunque no tiene recursos eco-
nomicos suficientes para hacerse cargo para grandes inversiones u obras, y me-
nos pagar una renta habitual.

Pero entonces, que es el problema? Puede que "alguien" le ha presionado o le
ha hecho una propuesta lucrativa para el uso de la kasa? Cuales son los motivos
para actuar de ésta manera? Está implicado el ayuntamiento u otras entidades
poderosas/ /institutionales en el asunto?

Pues vamos a ver que pasa en el jucio y si las partes implicadas se atreven co-
meter el crimen cobarde de desalojar Kan Bici.

Resistir hasta el fin!
Kan Bici se queda en Galliners!
No a los desahucios y desalojos!
Stop impunidad especulativa!
Un desalojo otra okupación!

Galliners, 15 de Diciembre 2016

PD:
El ultimo cambio estrategico del propietario és reclamar la kasa en
"necesidad propia" y "arreglar la kasa"...
Este espectaculo és publico y podrá ser visitado por todxs lxs
que están interessadxs y/o sienten afinidad. Gracias por todos los
gestos de solidaridad!
___________________________________________________________________
Algunas palabras más sobre la historia de Kan Bici...

Tras 6 meses de okupación de Kan Pons en St. Marçal de Quarentella (Vilademuls)
la kasa fue desalojada por al menos 7 furgonetas antidisturbios de los Mossos en
Octubre del 2012.

A finales del mismo mes se okupó Kan Bici en Galliners, una kasa que estaba por lo
menos 6 años abandonada y en un estado fatal. L@s vecin@s del pueblo se mostra-
ron en éste momento content@s con la okupación de la kasa. Pasaron 4 años y der-
repente el propietario Jose de Puig interpuso una demanda judicial ^desahucio pre-
cario"sin ningún intento previo de comunicación.  Además cobra por la finca en la que
se encuentran las viviendas Kan Bici y Más Viader un alquiler de 9000€ anuales de la
fabrica de piensos de Galliners. . .

Tras el conocimiento de la demanda desde la kasa okupada hubo varios intentos y una
propuesta concreta para solucionar el conflicto y llegar a un acuerdo con el propietario.
Ëste respondió conforme pero con la condición de un pago previo de alrededor 5.000€
para que el haría postoriormente un contrato de alquiler.

Ësta condición no se puede aceptar, ya que se tuve que hacer reformas para hacer la
kasa habitable, lo que costó en trabajos y materiales unos 10.000€. Además en éstos
4 años de la okupación de la kasa, en ningún
___________________________________________________________________
 English:

GALLINERS: KAN BICI RESISTS! (Spanish State, Catalonya)

After 50 months of squatting these days news arrived from the
palace of injustice: date of the civil trial (precarious eviction) was set for the
next Thursday January 19th, 2017, at 10.00 h in the morning at the
court in Girona! (07 room, 3 floor, Avenida Ramon Folch, Jutgat de Girona)

The modification of the law of civil justicement, specifically the article 440,
allows owners of squats without get faster (between 3 and 6 months) evictions
from their homes. Instead of respect damn/fucked situations (precarious) of
many people, the state speeds up its crackdown, ignoring its own Constitution
and the decidimensions of the European Court in Strasbourg, thus giving more
power to the blind defense of private property and speculation real estate mafia.

La Generalitat de Catalunya, through its Committee on assistance legal
free, denies people without economic resources, free allocation -
ita's Attorney @ and Attorney, because are not registered or not can
show their precarious situation, but be judged precisely by this
reason, as is the case with Kan Bici.

1600 families evicted over the year 2016 in Catalonia show
enough that the fight against the poverty of the state means combating the people
without  economical resources and the modification of laws to make them even
more vulnerable to the attacks of the real estate mafia.

Here in the village no one can understand why the owner of Kan Bici reclame the
house through the courts after so long time of squatting and without seeking any prior
notice. Neither shows any intention to fix the house or alternative use. After several
attempts from our part to reach a agreement with the owner, we only receive demands
of unjustified economic "recompensations" (between 4,800 and €6,000), ignorance of
our proposals (or the arrogance of comment on it with the words "make a pro-putting
decent" and insults by his lawyer.

It is not known as interpreted by the court these "generous" attitudes  and especially
the fact that the farm that includes Kan Bici and another house he has rented
to the manufactures of feedingstuffs of Galliners and charge for it €9,000 per annum...!

We doubt that a person to whom belong so many properties (40 houses and
land, half abandoned) actually has the need to kick out someone from
his home who cares the house and a part of their farm, although it does not have
economic resources sufficient to take charge for large investments or works, or
pay an usual rent.

But then that is the problem? May that "someone" has pressed or le
has made a lucrative proposal  for the use of the house? Which are the reasons
to act in this way? Is involved the municipality or other powerful/ /institutional forces
in the matter?

Since we are going to see what happens in the judgment and if the parties involved dare co-
meter the cowardly crime to evict Kan Bici.

Resist until the end!
Kan Bici stays in Galliners!
Not evictions nor expulsions!
Stop speculative impunity!
An eviction another squatting!

Galliners, 15 December 2016

PD:
The last strategic change  of the owner is claiming the squat in
"need own" and "fix the house"...
This spectacle is public and can be visited by those
that are interested and/or feel affinity. Thanx for all
gestures of solidarity!

Wednesday, January 11, 2017

EMERGENCY ATTACK COMPILATION #4

Emergency Attack #4 SOON OUT!!!
(Anarcho, punk, HC, crust, powerviolence, grindcore, etc... )
As usual the comp will be released as free download as soon as finished.

Friday, January 6, 2017

Thursday, January 5, 2017

Punkdemonium

Punkdemonium are a punk band from Igualada, Spain.

Harhat (Finnish hardcore punk)

Harhat is a hardcore punk band from Helsinki, Finland. They are working on a new EP called "Henkinen Ydintuho" which will be released through Imminent Destruction records and Psychedelica records.

MORPHEUS (blackened crust)

MORPHEUS are a blackened crust band from Indonesia. 

Ursut - Köp Dig Lycklig (2016)

Swedish hardcore punk/crust band URSUT released the album "Köp Dig Lycklig" in 2016
Köp Dig Lycklig (Buy yourself happiness), is a thematic album dealing with power structures,
neo-liberalism, capitalism and social stigma. The album is released on Lp/Cd/Cassette. With help from the labels: La Familia Releases, 4490 records, Phobia records and Not Enough records.

Den Yttersta Dagen (track 01): https://www.youtube.com/watch?v=HWA6EoFz9ZM 
Kontrollerad Spridning (track 04): https://www.youtube.com/watch?v=NS-O1JGM1Cg

A WORLD WITHOUT MONEY - Contribution System (The Natural Order of Things)

Contributionism Part 1 - Introduction

A BLUEPRINT FOR A NEW SOCIAL STRUCTURE

A WORLD WITHOUT MONEYUBUNTU – Contribution System (The Natural Order of Things)

“Let each citizen contribute their natural talents or acquired skills to the greater benefit of all in the community.” Michael Tellinger.

To convey the message of a whole new philosophy about a world without money is a complex task. Some people get it immediately, within seconds, while some take a little longer to digest the information and work it out for themselves, and then there are those who fundamentally struggle with the concept and really fight it with their accumulated knowledge, using their reason and logic to argue that it is NOT possible for humanity to live without money. 

Let me remind you that in science and the field of consciousness, change is the only constant and everything is possible. What I urge you to do, is to clear your mind completely of any preconceived ideas and acquired knowledge, and keep this infinitely powerful mind of yours absolutely open to any new information. Even if the information may sound unreasonable or unrealistic or simply crazy – keep your mind open and let the information wash over you without trying to analyze it. Having an open mind is like being pregnant. You cannot be half pregnant – so you either have an open mind or you don’t.
In areas of research and true learning, this is a very important part of growth and realisation. We have to let go of the ego, and all other hurdles that will prevent us from acquiring new knowledge. I have had to learn this the hard way just like millions of others, often allowing my ego to reason away some of the most important findings in my research and path to enlightenment. 

This is a very important point that I need to stress. A move towards a world without money, is a giant step towards higher consciousness and a highway to enlightenment. UBUNTU Contributionism is a system for a new world of evolved and conscious beings that realise the importance of unity and equality. Because we are a deeply divided species, on every possible level, there is no unity and equality present on our planet. We need to re-learn the basic principles of unity and equality – which will be difficult for many, based on the gluttony and greed that has taken a firm hold of the world disguised in many cloaks of glitter. 

It has taken me more than six years to be brave enough to share this information with others, because it is very easy for others to shoot me down without my complete and firm understanding of the detailed workings of a money-less society. I have faced the angry onslaught of many in an attempt trying to protect what they call “everything I have worked for all my life”. I am sure you can see the irony in that statement and the recognition that we are a product of a system designed to make us addicted to stuff, and the accumulation of stuff, believing in some twisted way that the more we have when we die, the more successful we have been.

As we progress with this introduction, you will see how the UBUNTU Contribution system provides everything to everyone at all times. Once again I remind you that this is not a crazy utopian dream, but rather the natural order of things that we have been denied. There is no need to accumulate or horde stuff and no need to plan for old age. All such notions and patterns of behaviour are clear symptoms of an enslaved society, ignorant of their slave species status. 

On this path, I had to analyse every aspect of society, how it has functioned in the past and how it works today. I had to figure out how the complex human puzzle will function without money in the future. How each and every area of our lives will be affected, for the better, and how we will adapt to it. What you will find just like I did, is that it is a beautiful journey of discovery when you start to unravel the complex structures of global economics, that are understood by very few, and replace them by the simplest and effective ways that I have called “the natural order of things”.
I do need to remind you that there is a natural order of things in the universe. We observe this order as we gaze into the night sky and marvel at the size and beauty of distant galaxies and nebulae. The universe around us is spectacular in its beauty, infinite in abundance of divine creation – and it all functions without money.

The global movements like ‘Occupy Wall Street’ have brought to our attention that the 99% of the people are waking up to the gross inequality among the people of our planet and the massive abuse that we have endured under those who control the supply of money.
Thomas Jefferson, one of the founding fathers of the UNITED STATES OF AMERICA made the following statement circa 1780.
I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around [the banks] will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.
This day has come. 

It is now very clear that the global bankers and those who control the supply and flow of money, are in control of our planet and have been for a long, long time. How and why this has happened is a fascinating tale of unimaginable exposure that takes us back thousands of years to the Sumerian civilisation and the creation of the first money, in the form of clay tablets. I cover much of this in my research and presentations for those who are interested. 

Money did not evolve as a beneficial tool for humans, on some kind of a natural evolutionary path that brought us here. That is the disinformation we have been force-fed by the government-sponsored education systems, set up to keep us ‘dumbed down’. The reality is far more sinister, and therefore more unbelievable to many.
Money was maliciously introduced thousands of years ago as a tool of enslavement by the royal political bloodline of high priests and kings that still rule the world today, and still control the supply of money. This group of faceless controllers belong to highly secret societies, sometimes called the Illuminati and other names. They are real, and they control pretty much everything on this planet... for now.
On the 27th of April 1961 United States President, John F Kennedy delivered a speech which referred to the secret dealings of societies and corporations which included the Federal Reserve System and their banking subsidiaries. This is what he had to say.
“The very word "secrecy" is repugnant in a free and open society; and we are as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings... Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumour is printed, no secret is revealed.” 

Many people are of the opinion that this was inevitably the speech that got Kennedy assassinated. In essence, he was blowing the whistle on this secretive group of bankers and controllers of humanity, when he realised that he was not really in charge of the path to prosperity of the American people, but that this small group of powerful individuals were in absolute control. 

The producers of the documentary “Zeitgeist”, made it clear that to keep people enslaved physically, you have to house them, feed them and clothe them. Through the introduction of money as a tool of enslavement, people need to work for money; but in the process they have to feed, clothe and house themselves. What a brilliant and simple twist in the clever enslavement of humanity – with money.
Secret societies of a chosen few have been playing games with humanity forever. Many ancient texts, including the Bible are full of this information, but we have been too arrogant and ignorant to recognise it. The Tower Of Babel incident in the Bible is just one example of the attempt to keep humanity divided and at war with each other. It was very successful. 

The sooner we come to terms with this historic fact, the easier it will be for us to discard money and revert back to the natural order of things, and enjoy the abundance of all things that the universe and our planet provide.

The money-less UBUNTU-style system I am referring to, which is an adaptation of ancient African customs, is not based on barter or trade. This is often the mistake that many have made in the past. This is also the reason why all previous socio-economic policies have failed. Barter and trading is just another form of money and he who has more to trade will eventually want to rule the roost. 

I found that often it is those who are more educated and have risen to high levels of respect through their higher ‘education’, discard this information out of hand. They feel that because of their level of education, it is impossible to have kept such information hidden from them, and that they are too smart for anyone to pull the wool over their eyes.
These highly trained and educated individuals have become the most vicious protectors of their slave masters, the bankers and their governments, that have cunningly conned them into the false sense of superiority, believing they are defending their freedoms and privileges in a free society – a society where those who are smarter will succeed. At this stage it is also important to remind you that “there are none more enslaved, than those who believe they are free”. And this my fellow humans, is the predominant case in the world today.
Democracy is another sugar coated poison pill we have been choking on for too long. Democracy has been sold to us the ultimate rights of individuals and that the choice of the majority has to be implemented. Once you really think about this, you will realise that democracy is nothing else than a bullying tactic. The democratic process can be manipulated, and has very successfully been manipulated by those who control money. It has been said that USA presidents are not elected, but rather selected by those faceless money makers.

 There is constant talk of “debt” and “injecting more money into the economy” and every country in the world owes some other country money. The banks keep getting bailed out by some magical stroke of the government’s wand, and the Reserve Banks “inject more funds” or they “release more money” to the various banks and economies to bail them out. With every new “injection of money” the people become more indebted and more enslaved. There is no way out of this mess.
What  we need to ask is – who do we owe all this money to? 

Who does Greece and Italy and Spain and Ireland and all other countries owe all this money to? Who has the exclusive power and authority to just keep printing more money, creating money out of thin air, and enslaving all countries and their people? The answer is cold and sobering and I hope it will wake up all those who still believe in a fairytale ending to this global economic mess. 

We owe all this imaginary money to the same group of untouchable elites, in the secret societies that JFK was referring to, who have claimed the right to print money, and written these rights into law to protect themselves. They control political and economic policy of governments and therefore own all of us, as their ignorant slaves, to keep working for the less than 1% of the world’s elite. These are the royal political bloodlines who remain faceless and who continue to control the supply of money and the absolute enslavement of the human race. 

This is the point where many newcomers to this information will have to keep an open mind on the path to enlightenment, because this is NOT what we have been taught, and it is indeed a tough pill to swallow for all those who believed that the government was their friend, doing the best they can for us. And especially those ‘educated’ members of society who still believe that they are too smart for someone to have deceived them so monumentally. 

Since the governments are supposed to be the servants of the people, they should consult the people about what to do. Let’s face it, the answers to the problems are actually very simple. Just ask a bunch of junior school kids to get some hard-hitting and sobering answers. The people know exactly what they need, but there seems to be no government in the world that is listening. 

The largest majority of the nearly 7 billion people in the world live in misery. They hate their life, their job, their boss; the fact that they have to get up early on cold and rainy days, to catch a train, or bus, or ride a bicycle in the rain, to a job they despise, just so that they can earn some money. 
Money to buy bread and milk and pay rent, or the mortgage, and pay for electricity and pay the phone bill and pay the groceries and pay for virtually everything  that crosses our path or that we need in our lives. But most of us never really make enough money to live a fulfilled life, because other than air, virtually everything else has a price on it, in some twisted way. How did this happen? 

On this long and convoluted path of deception about money, we have become well trained soldiers marching to the rhythm, of the beat of the invisible whip, of the money makers. We have slowly been fed statements like “money makes the world go round” and “if you work hard, you will make it to the top”, and “the money buys the whiskey’...  without questioning it for so long. 

The truth is that world goes around all by itself; and when you get to the top, it’s never quite enough; and while at present it may be the money that buys the whiskey, it is people who make the whiskey, and therefore it should be the people, and not the money, who decide who and how the whiskey is consumed. 

Through subtle indoctrination, money has become the life-blood of the human psyche. But in fact it is more like a drug, because most of us believe that we cannot survive without money. Well, nothing can be further from the truth. Everything around us exists in abundance and functions without money. We are the only species know to us, that has adopted this thing called money. 

So what do we need to survive? We need water, food, shelter, love, health, education, knowhow, technology, art, culture, friends, clothes, tables, chairs, light, energy, heat, transport, agriculture, and all the other things we use in our daily activity. We do NOT need money – all of these things can be available to us without money. 

Millions of people around the world create millions of things every day, that fill the shelves of supermarkets. Millions of farmers around the world produce millions of tons of food every month. But instead of the food and other necessities reaching the people, it gets discarded and dumped, while millions die of starvation for the simple reason that they do not have money. This is the most evil kind of enslavement that anyone could have concocted. 

But the control of the enslaved species called humanity does not end with the control of money. The supply of food has been the holy grail of the controllers for several decades. As long as companies like Monsanto continue being given the freedom to mess with nature and create invasive, genetically modified food species, the farmers will rapidly lose their ability to grow organic natural food and will have to resort to becoming the slaves of Monsanto and their faceless owners. Food will fall completely under the control of the same small minority of controllers. 

Many goodhearted, law abiding citizens are unaware that this maliciously planned control of food supply is at an advanced stage. It is the most important thing we must guard against with every resource we have. These agendas are not new to many who have been researching it for a long time, but until now, many of the vigilant visionaries who predicted this a long time ago, have been called conspiracy theorists and other derogatory names by the masses who thought that they were too smart for anyone to pull the wool over their eyes. 

With the imminent collapse of the financial industries, all of these so-called conspiracies are being blatantly exposed for all to see.  The time for us to wake up is here. The controlled media will not really cover the full extent of the march on Wall Street and many other economic centres of the world, but they will continue to sow dissent among people, trying to keep us divided.

One of the other major tools of control is energy. This covers the supply of electricity, oil and gas, among others. The development of free-energy has probably been one the best guarded secrets for the past 120 years. There have been hundreds if not thousands of new-energy, and free-energy devices discovered. One of the best examples of such discovery is Nikola Tesla, who gave the world free energy around 1902, when he built his Tesla Tower at Wardencliffe on Long Island, NY, and sent free energy to light up thousands of homes and even a car, without wires and without any payment.
But every time any scientist or ordinary person reveals such discoveries, they either silenced with money; or they mysteriously die; disappear; or they are ridiculed into obscurity by the well orchestrated disinformation campaigns by the oil and energy giants. Those who control the supply of energy cannot allow free energy devices to become a reality, and they have all the legal and military power to enforce their control. 

I know that there are still the uninformed sceptics who cannot wrap their heads around the concept of free energy. They keep arguing in support of the controllers, saying things like: “it is expensive to generate electricity”. To those I say, please inform yourself, take a science or physics class, scratch around the internet, and you will discover the greatest cover-up imaginable. 

In physics class, they teach us that the universe is one giant ball of energy which cannot be destroyed. It can be converted from one kind of energy to another, infinitely. Nature does it very successfully all around us. So, ask yourself, why are we paying for it?
Because it’s all about money. The controllers will not let go of the control of energy until they are forced to. But how can we get the powerful, faceless controllers of money and energy to release their grip on humanity? 

The answer is simple – remove their tool of enslavement. Remove money from society.
This simple step is the fastest and most effective way to immediately break the stranglehold of the bankers and their sidekicks like the energy companies. If they cannot make money through their corporations, they cannot control the supply. Unless of course the government declares Marshall law and there is a military enforced take-over, in which case it will make the government the enemy of the people and the outcome of these situations is inevitable, as we have seen in the past 150 years.
Here are some hints and examples to look for in the search of free energy. Cars can run on water, hydrogen, oxygen and electric or magnetic energy. Salt water burns when exposed to a certain radio frequency. Water can be instantly boiled with sound frequency; and the ancient ruins in South Africa are still active with unimaginably high levels of sound and electromagnetic frequencies, giving us endless amounts of free energy, even after thousands of years of ruin.

Universally, free energy is an aspect of the divine consciousness of the infinite source of all. It is there for us to use as we grow in consciousness, enlightenment and wisdom towards a world in unity.
But today, the reality is that billions of people live in poverty and a strange kind of quiet desperation, waiting for some kind of miracle to deliver them from the harsh economic times. They dream of fame and fortune, which can be seen in the endless number of television shows offering exactly that. People everywhere are looking for any kind of salvation or relief to their own personal suffering. But because of the mass ignorance of what is really going on, and why it is happening, most people don’t really know where to turn or what to do. Most believe that there is no happy ending.
This document presents the world with the opportunity to embrace a really happy ending, with unimaginable prosperity for all its inhabitants, in perfect harmony will all of nature and mother Earth.
But for now, there is constant talk about stimulating the economy; capital injection; job creation; stabilising business growth; increasing international trade and other such failed actions of the past that have landed us in this mess in the first place. None of what the governments and bankers are proposing are solutions for the people. They are solutions and further acts of enrichment for the banks and their owners. Governments who are supposed to serve their people, treat them like disposable commodities. 

The Wall Street protest is a clear sign that the people have had enough. Especially the youth, who are waking up to the fact that the government has stolen their country, and made them their slaves. The signs are everywhere... the global economic system is on the verge of collapse. How long before it falls is not clear. But we need to be wide awake and think ahead and we have to be realistic about this. 

What will we do as a species when it all falls down, and there is no money to buy stuff?
We have to realise that money is, and has been, the hurdle to all progress. It has caused unimaginable hardship and suffering among humans all over the world and continues to do so now more than ever before. Money is the overwhelming reason for most crimes committed, corruption, extortion and most other social diseases we have developed. Money tears families apart and causes brilliant people to commit suicide. It is not only the tool that enslaves us, but it has also become the cancer of society.
Every socio-political system we have ever had as the human race has failed us dramatically – not because of incompetent people, but because of money. Some people jump to the conclusion by saying that Contributionism is just another form of communism or socialism. Those assumptions are absolutely wrong. Every system we have had was always based on money, including communism. And any system that uses money, barter or trade, will remain a failed system of enslavement and we as the majority of this planet have to move beyond it.
So now that we know what the cause of our misery is, what will we do about it? There is only one way out of our enslavement, and move to a world of absolute equality, unity and abundance for all, on every level of life.

A WORLD WITHOUT MONEY.
Some people think that living without money is like going back to the dark ages or living in caves. This is very indicative of our poisoned minds by consumerism and the trap of money. Without money we actually achieve the complete opposite. The unleashing of scientific knowledge, sharing of the most advanced discoveries in technology, free energy, engineering, design, construction, and every other area of society. By removing money, we remove all obstacles to discovery and progress in every sector.
As unimaginable as it may be for some, you will soon see how liberating it is, when you embrace this simple philosophy or the “natural order of things” and imagine the possibilities. A system where people contribute to the greater benefit of all in their community, locally and globally, rather than chasing money to buy bread. Where they can follow their natural talents or acquired skills and love every moment of every day, living a fulfilled live. Whether they are farmers, scientists, shoemakers, civil engineers, or anything else they choose, the positive energy generated by these conditions is unimaginable to us at present. 
They say that history has taught us nothing. Well - this is the time when we finally have to learn from history and choose a completely new course. This potentially catastrophic economic situation presents us with a shining opportunity to consciously change our course and secure our destiny as the human race – a destiny of abundance for all.
The immediate benefits in a world without money are inspiring. Please look at these and think about the situation from your own perspective. You will find many more benefits that relate to your own journey on this planet.

A WORLD WITHOUT MONEY
No Crime
No Hunger
No Homelessness
No Greed
No Gluttony
No Extortion
No Hording
No Debts
No Hierarchy
No Control
No Accounts
No Obstacles to any kind of progress
Not Utopia – but The Natural Order of Things

Spread this information among all the people at Occupy Wall Street, London, Sydney, Tokyo and all other cities of the world. Let the people realise that the only way ahead is to remove money from the system. This will bring down all the control structures established by the “banksters” and the governments they control.

Saturday, December 31, 2016

Posthuman fanzine #9 is out!!!

New Posthuman is out, it's better than ever with very "colorful" content but let's see first its parameters: A5, b/w, 56 pages, old-school scissors+glue design, chaotic thrash art, informative writings and never ending fun!!
Interviews made with: Halitosis, Red and Dumbasses, Agamenon Project, Petiot, Who Cares, Evil Spell Black Blood Press, Trauma 84, Blutrina, etc etc, altogether 16 interviews, biographies and interesting essays about the horseshoue crab, job interviews, everyday experiences or anti-civilization aspects.
Price is only 5 Euros with postage!! The shipping costs 3 fix euros, so you can choose more tapes or zines for the same shipping price.

Images, infos: posthuman.hu

Still available own releases for sale:
-Number Fever #1 (mathzine - 2 E)
-B-612 (novel-comic - 2 E)
-Another Way: Az idő rövid története (tape - 3 E)
-Din-Addict: Neurosexual Deformation (tape - 2 E)
-Wombat Simogató Hapsik (tape - 2 E)
-Arch Vile #1-2-3 (doomzine - 2 E)
-#Likeohneclick (perzine - 3 E)
-Posthuman #8 (fanzine - 3 E)
-Posthuman Underground Compilation Vol I (DIY tape - 2 E)